Till alla investerare i Asset & Hedge

INVESTERARBREV 1

Lägesbeskrivning

Beslut har fattats om att avsluta rekonstruktionerna. Bakgrunden är att vi fått insikt och klarhet i företagsstrukturen som både är omständlig och dyr. Vi skall montera ner den och ta fram kärninnehavet, Highlander, som skall fördelas mellan alla investerare så rättvist som möjligt. Om vi lyckas med detta blir alla direktägare i Highlander. Det återstår en del arbete; göra Highlander till ett publikt avstämningsbolag, omstrukturera Timesgruppen och slutreglera fordringar. Vi räknar med att bli klara under Q1 2018.
Hade rekonstruktionen fortsatt och utmynnat i ett offentligt ackord kan man bara vara säker på en sak, nämligen; att de som innehar obligationer skulle få en utdelning på bara ca 20 öre per satsad krona. Då hade de fortsatta investeringarna i kärninnehavet, Highlander, som bara under 2017 uppgått till ca 4 msek, blivit värdelösa. Om vi istället rensar bort bolagsstrukturen och ger fortsatt finansiellt stöd till Highlander under Q1 2018, bedömer vi att värdet för alla investerare inte kommer understiga 50 öre per satsad krona. Det inbegriper alla investerare, ca 700 st, sedan 2014. Mycket bättre och dessutom med möjlighet till värdetillväxt.

Vi kommer att ha fler informationstillfällen så att alla kan följa utvecklingen och göra sin egen värdering/bedömning, dessa är;

22 december: Investerarbrev skickas som mail till alla investerare.
22 december: Informationssidan Asset&Hedge öppnas på www.sundaffarsbyra.se.
29 december: kallelse till ordinarie bolagsstämma den 30 januari i Asset & Hedge, skickas per mail till såväl aktieägare som obligationsinnehavare.
15 januari : Årsredovisningar i Asset&Hedge skickas till alla investerare per mail.
17 januari : Highlander´s VD Anders Bergh håller VD-chat, för att informera och besvara frågor mellan Kl 14 – 18. Vill du delta går du in på www.hldruptwn.com.
30 januari : Bolagstämmor i Asset&Hedge.
2 februari : Iinvesterarbrev skickas per mail till alla investerare.

Highlander har utvecklat ett affärssystem för större kapitalförvaltare. Systemet som i realtid monitorerar, kontrollerar och exekverar är ”the only of its kind” som ger kapitalförvaltaren översikt över vilka, var och när placeringar sker. Den praxis som tillämpas över hela världen är att stora kapitalförvaltare lägger ut stora delar av sin förvaltning på subcontractors, dvs andra förvaltare, som hanterar och ansvarar för förvaltningen. Problemet är då att det är svårt att kvalitetssäkra Corporate Governance, Sustainablility och inte minst risken med att förvaltaren har kapitalet i sin förvaltning.

Highlander-systemet tar bort all denna ovisshet. Pengarna behöver aldrig flyttas, kvalitetsparametrar är inbyggda och alla som har access kan i realtid följa positionsvärden och risk.

Systemet är modulärt och därmed flexibelt och kostnadseffektivt. Highlander har egenutvecklat systemet och utvecklingsarbetet omfattar ca 200 manår. IT-konsulten HiQ har validerat systemet inför driftsättning.

Highlander går nu över i en exploateringsfas med marknadsfokus odär målgruppen är stora förvaltare över hela världen, med vilket minst 100 mdr i förvaltning. Highlander har prioriterat att starta i Kina eftersom det är den snabbast växande ekonomin med den högsta förmögenhetstillväxten i världen.

Eftersom wealth-management utvecklas snabbt, genom expanderande förvaltningsnätverk, kan ett marknadsinträde i Kina för Hihlander-systemet även ge enkel axcess till andra förvaltare i nätverken, vilket borde göra försäljnignsprocessen träffsäker och mer tidseffektiv. I november gjorde Hihglander sin första säljtrip till Kina och fick konkreta intressenter. En så starkt att en potentiell Kinesisk institution redan varit hos Highlander i Sverige och resulterade i ett Letter of Intent som skall materialiseras under Q1 2018.

Higlander skall naturligtvis bygga hemmamarknad också och arbetar just nu med två intressanta, seriösa och professionella förvaltare som utvärderar nyttan av Highlander-systemet.

Higlander har aldrig tjänat pengar eftersom allt fokus varit på att färdigställa systemet. Från och med 2018 ändras fokus till att generera intäkter.

Highlander blir nu ett publikt avstämningsbolag som lägger grunden för en framtida börsnotering som vi tror är nödvändigt ju fler aktieägare bolaget får.

Vi tror att investeringarna gjorda i Highlander, utan låneskulder, lagt grunden till en företags- och affärsutveckling som blir minst sagt intressant.

Vi lämnar 2017 som varit ett osäkert och brokigt år och går in i 2018 med en klar plan på vad, hur och när de rätta åtgärderna skall genomföras.

Dessförinnan vill vi önska Er alla en, Riktigt God Jul, från oss alla !

Solna 2017-12-22
Sund Affärsbyrå

OBS ! Har du funderingar, frågor eller förslag så finns vi på info@sundaffarsbyra.se eller ring 08-5600 5600.