Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Trading Times Hedge Nordic AB 556929-1478 och Trading Times Asset Nordic 1 AB 556929-1494
kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2018 klockan 18.00.
Stämman kommer att hållas på Solna Gate Konferenslokal, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna
Anmälan skall ha skett före den 26:e januari 2018 för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, aktieägaren
skall vara införd i den hos Nordiska Värdepappersregistret (NVR) förda aktieboken senast tisdagen den 25:e januari
2018.
Anmälan sker lättast via kontaktformulär http://timeskapital.se/kontakta-oss/ eller via epost till info@timeskapital.se
Ärenden på årsstämma (likalydande i båda bolagen)
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av tvåjusteringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fäll revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.